Q&A Innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010-2020

Q: Wat doet D-INCERT?
A: Voor het realiseren van de innovatiesporen is nauwe samenwerking tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheid een belangrijke voorwaarde. D-INCERT (Dutch Innovation Centre for the Electrification of Road Transport) is in 2008 opgericht op initiatief van de drie technische universiteiten in Eindhoven, Delft en Twente en de Hogescholen Rotterdam en Arnhem/Nijmegen, als platform om wetenschappelijk onderzoek, technologische innovatie en onderwijsvernieuwing nauw te kunnen verbinden met de transitie naar elektrisch vervoer in Nederland. De benadering van D-INCERT is precompetitief en gericht op onafhankelijke kennis- en technologieontwikkeling en heeft tot doel een strategische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van noodzakelijke innovaties en aan de marktadoptie van elektrische mobiliteit in Nederland.

Q: Wat is de aanleiding om deze Innovatieagenda uit te brengen?
A: Omdat de ontwikkelingen rond elektrisch rijden elkaar in hoog tempo opvolgen, is een adequaat kennismanagement noodzakelijk. Dit was aanleiding voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om in december 2009 D-INCERT de opdracht te verlenen om bestaande kennis en technologische mogelijkheden rond elektrisch wegtransport in Nederland te inventariseren. Dit heeft geresulteerd in het werkdocument Verkenning elektrisch rijden, deel 1: technologische onzekerheden en uitdagingen rondom elektrisch rijden in Nederland, wat verscheen in augustus 2010. Door allereerst een objectieve kennisbasis vast te stellen, en onzekerheden en kennisvragen te identificeren, kon vervolgens in nauwe samenspraak met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden een nationale innovatieagenda voor elektrisch rijden in Nederland worden ontwikkeld. Dit is het huidige deel 2: innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010-2020.

Q: Wie hebben er aan meegewerkt?
A: Aan deel 1, dat in augustus 2010 verscheen, hebben ruim dertig experts gewerkt van verschillende universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen. Zij hebben de belangrijkste technologische aspecten geïnventariseerd die van belang zijn voor de transitie van mobiliteit op basis van fossiele brandstoffen naar oplaadbare elektrische voertuigen. Zij verzamelden de kennisvragen die nog beantwoord moeten worden om de introductie te faciliteren van het door het kabinet voorziene aantal van 200.000 elektrische voortuigen per 2020.
Aan deel 2 is in nauwe samenwerking met belanghebbenden vanuit het bedrijfsleven en de industrie gewerkt aan een innovatieagenda en bijbehorende innovatiesporen. Er zijn experts uitgenodigd die allen werken aan (technologische) innovaties op het gebied van elektrisch rijden, dan wel gebruikers- en marktbehoeften vertegenwoordigen. In onderstaand overzicht zijn de deelnemende organisaties weergegeven. Per organisatie zijn één tot vier experts betrokken geweest.

 

AGV

 

Gemco

 

NXP Semiconductors

Alliander

Gemeente Amsterdam

PBL

ANWB

Gemeente Rotterdam

PEEC-POWER

ARN

Goudappel Coffeng

Phillips App Tech

ATC

Grontmij

ProRail

Athlon Car Lease

HAN

Provincie Noord-Brabant

Benteler

Hogeschool Rotterdam

Punch Powertrain

CE Delft

HTAC

RDW

DAF

HTAS

Rotterdam DS+V

DTI

Imtech

Schiphol The Grounds

QWIC

Ing Bank

Small Advanced Mobility

ECN

Innopay

Spijkstaal Elektro

Ecomovement

Innosys Engineering

Stadsgewest Haaglanden

Eneco

KEMA

Stedin

Enexis

Ministerie van V&W

SWOV

Epyon

Mirco Turbine Technology (MTT)

TNO

Essent

MisterGreen

TNO Automotive

E-traction

Nedcar

TomTom International

Exendis

Newmotion

TU Delft

Formula Zero

Nuon

TU Eindhoven

Q: Wat gaat D-INCERT met deze innovatieagenda doen?
A:We hebben in deze innovatieagenda deze negen innovatiesporen gedefinieerd, waarop we nu de versnelling op gang willen brengen. Dit doen we door projecten op te starten, lopende projecten op dit vlak bij elkaar te brengen, partijen bij elkaar te brengen, standaarden neer te zetten.
Al onze activiteiten zijn gericht op het creëren van focus, versterking van samenwerking, het intensief leren van de praktijk en het beter aanspreken van Europese middelen voor innovatie. Op deze wijze wil D-INCERT een strategische bijdrage geven aan de ontwikkeling van noodzakelijke innovaties en aan de marktadoptie van elektrische mobiliteit in NL.

Submit a Comment